Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom www.detskezlavy.sk

(ďalej len „VOP“)

Spoločnosť sunset s.r.o., so sídlom: Mynské luhy 3, 821 03 Bratislava, IČO: 36 023 523,  DIČ:  2023328615, IČ DPH: nie je platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 75317/B, ktorá  je prevádzkovateľom internetovej stránky www.detskezlavy.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu.

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.detskezlavy.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Kupóny prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Kupónu, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Kupónu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:
1.    Sprostredkovateľ je spoločnosť sunset s.r.o., so sídlom: Mynské luhy 3, 821 05 Bratislava, IČO: 36 023 523,  DIČ:  2023328615, IČ DPH: nie je platca DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 75317/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa  Klientovi na Stránke;
2.    Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.detskezlavy.sk;
3.    Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpy Kupón na Stránke;
4.    Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke;
5.    Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja  Kupónu;
6.    Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu;
7.    Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe;
8.    Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;
9.    Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;
10.    Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta;
11.    VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II
Objednávka a kúpa Kupónu

1.    Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
2.    Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Kupóny z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.
3.    Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Avšak pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa bude zohľadnený vždy len jeden Kupón pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Kupón, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak).
4.     Objednávka a následná kúpa Kupónu od Poskytovateľa sa realizuje prostredníctvom Stránky, a to spôsobom na Stránke uvedeným. Pri spôsoboch platby: platba kartou TatraPay, platba kartou SporoPay, Platba kartou ePlatby, systémom PayPal, alebo bankovým prevodom, Sprostredkovateľ vo všeobecnosti zasiela Klientovi Kupón až po pripísaní ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa. Klient je povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.detskezlavy.sk.

5.    Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“) a:
a.     Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až  momentom uhradenia  ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na Stránke. Klient má právo zaplatiť za Kupón do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania.  Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu.
b.    Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase  Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
6.    Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón.
7.    Pripísaním ceny za Kupón na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje.
8.    Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Kupónu.
9.    V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Kupónu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Kupónu sa zruší. Uhradené ceny za Kupóny, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Kupón, a  to do 15 dní od zrušenia kúpy Kupónu.
10.    Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

Článok III
Práva a povinnosti

 
1.    Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Kupón Klientovi predovšetkým do schránky Klienta k Účtu na stránke www.detskezlavy.sk a tiež odošle Kupón elektronickou formou na e-mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. Kupón sa považuje za doručený, keď je prijatý na Účet vytvorený k e-mailovej adrese, ktorá bola zadaná pri objednávke.
2.    Kupón (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.
3.    Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Kupónov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí.
4.    Klient je oprávnený použiť Kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
5.    Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
6.    Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.
7.    Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho email informačné maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na info@detskezlavy.sk, alebo odhlásením sa od zasielania reklamných emailov voľbou priamo danom e-maili.   


Článok V
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa


1.    Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
a.    za kvalitu a rozsah Plnenia,
b.    za dodanie Plnenia,
c.    za naplnenie práv Klienta z Kupónu,
d.    za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
e.    za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
2.    Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom podľa týchto VOP.
3.    Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kupónu, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.
4.    Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Kupón.

Článok VI
Podmienky reklamácie
1.    V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@detskezlavy.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
2.    Sprostredkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

Článok VII
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu


1.    Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou. Ak si Klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia). Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný na adresu info@detskezlavy.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Kupónov spolu s ich unikátnymi identifikačnými prvkami (kód a heslo), od kúpy ktorých chce Klient odstúpiť.
2.    V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
3.    Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný  alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kupón ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa.  
Cena za Kupón bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.    Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
2.    Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom  vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.    Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom vo VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
4.    Klient týmto udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Sprostredkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu info@detskezlavy.sk, Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Sprostredkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní  súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona  č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.   
5.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2011 a stávajú sa pre Klienta záväznými v ich aktuálnej podobe dňom vyplnenia registračného alebo prihlasovacieho formulára.

 

 

 

 

 

 

Ponuka pre firmy: Chcete svoj produkt alebo službu ponúknuť novým zákazníkom? kontaktujte nás.